Årsmötesprotokoll 2019

Chesapeake Bay Retrieverklubbens ordinarie årsmöte den 25 mars 2019 i Västerhaninge

1. Fastställande av röstlängden

9 röstberättigade medlemmar närvarande.

1 person med yttranderätt närvarade.

Årsmötet beslutade att fastställa röstlängden.

2. Val av ordförande för mötet

Årsmötet beslutade att välja Anso Petterson till mötets ordförande.

3. Klubbstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet

Årsmötet beslutade att bifalla styrelsens förslag av Karin Abrahamsson Öhlin till mötessekreterare.

4. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet

Årsmötet beslutade att välja Kristina Bäck, och Andreas Krig till protokolljusterare.

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt för andra än rasklubbens medlemmar (enligt §7 mom 4)

Årsmötet beslutade att personer närvarande har yttranderätt.

6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst

Årsmötet beslutade att anse årsmötet behörigheten utlyst enligt stadgarna.

7. Fastställande av dagordning

Årsmötet beslutade att fastställa den framlagda dagordningen.

8. Föredragning av klubbstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse samt avelsarbetet och revisionsberättelsen för föregående verksamhetsår presenterades för årsmötet.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och avelsarbetet och lägga dessa till handlingarna.

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust

Årsmötet beslutade att fastställa balans- och resultat räkningarna för 2018.

10. Klubbstyrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag föregående årsmöte gett till klubbstyrelsen

Inga förslag till beslut har inkommit till årsmötet.

11. Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen

Årsmötet beslutade att bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

12. Presentation av och beslut om klubbstyrelsen förslag till:

Verksamhetsplan för kommande år

Årsmötet beslutade att anta verksamhetsplanen för 2019.

  1. Rambudget för kommande år
   Årsmötet beslutade att anta rambudget för 2019.
  2. Medlemsavgifter (enligt § 4)
   Årsmötet beslutade att lämna medlemsavgifterna oförändrade 2020.
  3. Villkor för reseersättning till rasklubbens funktionärer
   Årsmötet beslutade att inga reseersättningar utgår 2020.

13. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i klubbstyrelsen samt eventuellt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning (enligt § 8 mom 1)

På grund av det mycket ringa medlemsantalet föreslår mötesordförande att antalet ledamöter i styrelsen ska minskas under det kommande året till en ordförande, fyra ordinarie ledamöter och en suppleant. Förslaget är sanktionerat per capsulam av Lars Ramberg, ordförande i SSRK:s huvudstyrelse. Detta ska inte ses som en begränsning av medlemmarnas möjlighet till engagemang. Det finns fortfarande plats för medlemmar som är intresserade av olika frågor, som adjungerade eller i någon annan form.

Årsmötet beslutade att godkänna förslaget.

Årsmötet beslutade att välja ordförande och ledamöter enligt nedan.

Ordförande: Rebecca Lundholm Krig, 1 år.

Ledamot: Karin Abrahamsson Öhlin, 2 år.

Ledamot: Kristina Bäck, 2 år.

Ledamot: Monica Sandström, mandat till 2020.

Ledamot: Christine Chiacchiaretta, mandat till 2020.

Suppleant: Sonja Almström, 1 år.

14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter (enligt § 9)

Årsmötet beslutade att välja enligt nedan.

Revisor: Per Öhlin, 1 år.

Revisor: Peter Näsman, 1 år.

15. Val av valberedning (enligt §10)

Årsmötet beslutade att välja Peter Sandström på ett år som sammankallande, Andreas Lundholm Krig på två år som ordinarie och Pernilla Arvanitidis på ett år i ett fyllnadsval.

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13–15

Årsmötet beslutade att anse punkterna omedelbart justerade.

17. Ärenden som av klubbstyrelsen hänskjuts till klubbmötet eller motion som anmälts till klubbstyrelsen (enligt §7 A mom 6)

Inga ärenden har inkommit till årsmötet.

18. Övriga frågor (enligt § 7 A mom7)

Inga övriga frågor har inkommit till årsmötet.

19.Mötets avslutande

Klubbens ordförande Rebecca Lundholm Krig tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.

Konstituerande möte 2019

Protokoll fört vid konstituerande möte, Svenska Chesapeake bay retrieverklubben:

Måndagen den 25 mars 2019, Västerhaninge

Närvarande: Rebecca Lundholm Krig, Monica Sandström, Christine Chiacchiaretta, Kristina Bäck, Karin Abrahamsson Öhlin.

Förhindrad: Sonja Almkvist

1. Mötets öppnande

Styrelsens nyvalde ordförande Rebecca Lundholm Krig öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Det beslöts att utse Kristina Bäck jämte Rebecca Lundholm Krig att justera dagens protokoll. Vid protokollet Karin Abrahamsson Öhlin.

2. Konstituering av styrelsen

Rebecca Lundholm Krig Ordförande

Christine Chiacchiaretta Vice ordförande, Jaktansvarig

Monica Sandström Kassör

Karin Abrahamsson Öhlin Sekreterare

Kristina Bäck Informationsansvarig

Sonja Almkvist Utställningsansvarig

3. Firmatecknare

Beslöts att Rebecca Lundholm Krig och Monica Sandström gemensamt tecknar firman.

I bankärenden beslöts att Rebecca Lundholm Krig och Monica Sandström äger rätten att teckna föreningens firma var för sig.

Beslöt att utse Rebecca Lundholm Krig och Monica Sandström rätten att var för sig teckna föreningen i postärende.

Beslöt att utse Rebecca Lundholm Krig och Monica Sandström att var för sig teckna föreningen i kommunärenden och offentliga myndighetsärenden.

Beslöts utse Monica Sandström till deklarationsombud hos Skatteverket.

4. Mötesagenda

Beslöts att kalla till styrelsemöte 10 april kl. 19.00. 

5. Avslutning

Ordförande avslutade mötet.

Vid protokollet Mötesordförande Justerare

Karin Abrahamsson Öhlin Rebecca Lundholm Krig Kristina Bäck